Polski

Informationen in Polnisch

Informacje i pomoc na temat nałogów

Flagge Polens

Im Folgenden finden Sie Informationen zum Thema Alkohol, illegale Drogen, Medikamente, Glücksspiel, Computer- und Internetabhängigkeit sowie Hinweise, wo Sie Hilfe finden. Die Informationen und Hilfeangebote richten sich an selbst Betroffene und an Menschen, die jemandem in ihrem Umfeld helfen möchten.

Skąd zostały zaczerpnięte informacje i linki? (Woher stammen die Informationen und Links?)

Linki wskazujące materiał informacyjny na stronie internetowej Głównego Niemieckiego Ośrodka dla Pytań o Nałogach (DHS), Warszawski Informator o pomocy dla osób uzależnionych i bliskich; Serwis alkoholizm.akcjasos; Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej "WIERZENICA"; Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii; Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia-CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

Die Links verweisen auf Materialien auf der Internetseite der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS); Warszawski Informator o pomocy dla osób uzależnionych i bliskich; Serwis alkoholizm.akcjasos; Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej "WIERZENICA"; Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii; Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia-CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

(Broschüren und Internetseiten)

1. Nałóg ogólnie (Sucht allgemein)

 • Narkotyki? Alkohol? Leki? Każda zabawa kiedyś się kończy. Udostępniamy wersję polską
  Drogen? Alkohol? Tabletten? Irgendwann ist Schluss mit lustig. Download deutsche Version
 • "Warszawski Informator o pomocy dla osćb uzależnionych i ich bliskich"
  Przewodnik po organizacjach pozarządowych, działających na polu uzależnień. Ta strona internetowa oferuje informacje o pozarządowych organizacjach świadczących na terenie Warszawyi Polskipomoc dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz ich bliskich, a także o konkretnych placówkach i programach pomocy. Poprzez wykaz telefonów zaufania ta strona internetowa oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych na terenie całej Polski. Ponadto strona ta oferuje bezpłatną "poradnie on-line”, gdzie w ciągu trzech dni otrzymuje się fachową pomoc i poradę. Oto link polskojezyczny
  "Warschauer Informationsblatt über Hilfen für Suchtkranke und Angehörige"
  Wegweiser über NGOs Organisationen, die auf dem Gebiet der Suchtmittelabhängigkeiten tätig sind. Diese Internetseite gibt Informationen über Nicht-Regierungsorganisationen, die in Warschau und ganz Polen Hilfe für Alkohol- und Drogenabhängige und ihrer Angehörigen anbieten wie auch Informationen über Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe und über Suchthilfeprogramme. Mehrere "Vertrauenstelefone" ermöglichen es, schnelle Informationen, professionelle Beratung und psychologische Unterstützung für Suchtabhängige in ganz Polen zu erhalten. Des Weiteren bietet die Website eine kostenlose "Beratung online" an, wo innerhalb von drei Tagen eine fachliche Problembehandlung zugesichert wird.

2. Alkohol (Alkohol)

 • Alkohol - mniej znaczy lepiej. Informacji o oddziaływaniu alkoholu i ryzyku jego spożywania
  Alkohol - weniger ist besser. Informationen zu Wirkung und Risiken des Alkoholkonsums
 • Pierwszy polski Portal o uzależnieniu od alkoholu. Serwis ten nawiązuje do problemu alkoholizmu, placówek odwykowych, objaw uzależnień od alkoholu, trudności emocjonalnych w relacji terapeuta-pacjent alkoholik, faz chorób alkoholowych, przemocy, AA, spis adresowy mitingów AA w poszczególnych regionach, dorosłych dzieci alkoholików, duchowości oraz osób niepełnosprawnych. Oto link polskojezyczny
  Das erste polnische Portal über Alkoholabhängigkeit. Die Internetseite behandelt Alkoholprobleme, Entwöhnungs- und Entgiftungseinrichtungen, Symptome der Alkoholsucht, das Verhältnis zwischen Therapeut und Suchtkranken, Phasen der Alkoholsucht, Gewaltexzesse infolge von Sucht. Es werden Angaben über Anonyme Alkoholiker und über AA Meetings in verschiedenen Regionen gemacht, wie auch Themen wie z.B. erwachsene Kinder von Alkoholkranken oder Spiritualität, behandelt. 

Do początku stronye

3. Narkotyki (Drogen)

 • "Ośrodek leczenia uzależnień"
  Strona internetowa ośrodka leczenia uzależnień "Wierzenica". Ośrodek ten zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Terapia przeznaczona jest dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat. Ośrodek jest koedukacyjny, prowadzony w duchu wartości chrześcijańskich. Przyjmuje się młodzież zarówno wierzącą jak i niewierzącą. Strona ta oferuje cenne informacje o nałogach i uzależnieniu zarówno dla młodzieży jak i dla ich rodziców. Poza tym strona ta posiada szereg testów opartych na kryteriach diagnostycznych  ICD -10 - Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń, gdzie każdy może dla siebie skontrolować swój stopień nałogu lub zagrożenia. Oto link polskojezyczny
  "Behandlungszentrum für Suchtkrankheiten"

  Internetseite des Suchtbehandlungszentrums "wierzenica" für Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahre, die Abhängigkeiten von Drogen und anderen psychoaktiven Substanzen aufweisen. Die Einrichtung bietet auch Schulunterricht an und wird nach christlichen Glaubensprinzipien geführt. Es können gläubige wie auch nicht gläubige Jugendliche aufgenommen werden. Darüber hinaus bietet die Internetseite einige Tests bzw. Kontrollfragen an, die auf ICD -10 Diagnosekriterien (internationale Klassifikation von Krankheiten und Störungen) basieren, womit jeder für sich seine Suchtgefährdung bzw. Abhängigkeit prüfen kann.
 • "Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii”
  Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczaniu używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Podstawowym dokumentem określającym cele, zadania oraz obszar działań administracji rządowej w tym zakresie jest Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Strona internetowa zawiera wiele informacji na temat uzależnień i nałogów: od epidemiologii i profilaktyki do leczenia i certyfikacji. Można tam znaleźć fachową literaturę i najnowsze publikacje na tematy dotyczące chorób i środków nałogu jak również informacje o istniejących poradniach uzależnień i nałogu we wszystkich regionach lub miastach Polski. Oto link polskojezyczny
  "Bundesamt für Drogenprävention"
  Internetseite des polnischen Bundesamts für Drogenprävention. Das Ziel des staatlichen Drogenpräventionsbüros ist die Durchführung und Koordination der nationalen Drogenpräventionspolitik, ausgerichtet auf Beschränkung von Drogenmissbrauch und von Missbrauch anderer psychotroper Substanzen. Die rechtlichen Grundlagen für Ziele, Aufgaben und für die Aufgabenbereiche staatlichen Handelns in diesem Feld bietet das Gesetz über Drogenmissbrauch und Drogenabhängigkeit und das Nationale Programm gegen Drogenabhängigkeit.
  Die Internetseite bietet eine Fülle von Informationen über Suchtkrankheiten und Abhängigkeiten, von Epidemiologie und Prävention bis zu Behandlung und Zertifizierung. Umfangreiche Fachliteratur und neueste Publikationen zu suchtrelevanten Themen können dort recherchiert wie auch ein Netz von Suchtinformations- und Suchtberatungsstellen in allen Regionen oder Städten Polens gesucht werden.

Do początku strony

4. Gry hazardowe (Glücksspiel)

5. Informacje dla rodzin, przyjaciół i kolegów osób z nałogiem (Informationen für Angehörige, Freunde oder Kollegen von Menschen mit Suchtproblemen)

 • Propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą pomóc swoim bliskim- alkohol, tytoń, nielegalne narkotyki, lekarstwa, nałogowe zachowanie. Udostępniamy wersję polską
  Ein Angebot an alle, die einem nahestehenden Menschen helfen wollen – Alkohol, Tabak, illegale Drogen, Medikamente, süchtiges Verhalten. Download deutsche Version

6. Dalsze informacje na temat: Zdrowie (Weitere Informationsangebote zum Thema Gesundheit)

Do początku strony

(Hilfeangebote)

1. Konsultacja oraz leczenie (Beratung und Behandlung)

 • Pod linkiem: www.caritas.de/suchtberatung uzyskają Państwo możliwość znalezienia Poradni Caritasu w swojej okolicy albo skorzystania z internetowej Poradni Caritasu. Konsultacja udzielana jest w języku niemieckim, w niektórych poradniach pracują osoby, które mogą udzielić konsultacji w jęzku obcym.
  Unter
  www.caritas.de/suchtberatung finden Sie die Möglichkeit, nach Caritas Beratungsstellen in Ihrer Nähe zu suchen, oder die Online-Beratung der Caritas in Anspruch zu nehmen. Die Beratung erfolgt in der Regel in Deutsch, einzelne Beratungsstellen haben aber auch Mitarbeiter(innen), die Beratung in Fremdsprachen anbieten können.
 • Pod linkiem: www.dhs.de/einrichtungssuche/online-suche.html możecie Państwo szukać ambulacyjnych lub stacjonarnych Placówek Opieki dla Uzależnionych e.V. z ofertą w językach obcych. Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania konsultacji w języku obcym. W bazie danych należy wybrać odpowiedni kraj albo język.
  Unter www.dhs.de/einrichtungssuche/online-suche.html können Sie nach ambulanten und stationären Suchthilfeeinrichtungen suchen. Es ist auch eine gezielte Suche nach Beratung in Fremdsprachen möglich. Dazu muss in der Datenbank ein bestimmtes Land oder eine Sprache ausgewählt werden.
 • Pod linkiem: www.therapieplaetze.de/einrichtung-suche-detail-1.php można celowo szukać członkowskich Placówek  Opieki dla Uzależnionych e.V. z ofertą w językach obcych. Do tego celu należy wybrać jeden z języków.
  Unter
  www.therapieplaetze.de/einrichtung-suche-detail-1.php kann gezielt nach Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. mit Angeboten in Fremdsprachen gesucht werden. Dazu muss in der Datenbank eine Sprache ausgewählt werden.
 • Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo oferty konsultacji i leczenia w językach obcych (posortowane według krajów związkowych- nie każdy kraj związkowy stoi do dyspozycji).W niektórych krajach związkowych stoi do dyspozycji specjalna lista z propozycjami konsultacji w językach obcych, w innych istnieją listy z zaznaczonymi odpowiednio poradniami, które prowadzą konsultacje w języku obcym. W niektórych krajach związkowych można w bazie danych poprzez wejście lub selekcję wyszukiwania, np.: odpowiedni język,  "migranci/migrantki” lub obcokrajowcy otrzymać propozycję we własnym języku.
  Berlin
  Hamburg
  Hessen
  Nordrhein-Westfalen
  Rheinland-Pfalz
  Saarland
  Sachsen-Anhalt
  Unter den folgenden Links finden Sie Beratungs- und Behandlungsangebote in Fremdsprachen (sortiert nach Bundesländern; nicht für alle Bundesländer verfügbar). Für manche Bundesländer steht eine spezielle Liste mit Angeboten in Fremdsprachen zur Verfügung, für andere sind alle verfügbaren Angebote gelistet und die Einrichtungen, die Beratung in Fremdsprachen anbieten, entsprechend gekennzeichnet. In einigen Bundesländern kann in einer Datenbank über die Eingabe oder Auswahl von Suchbegriffen, z.B. die jeweilige Sprache, "Migrantinnen/Migranten" oder "Ausländer", ein Angebot in der eigenen Sprache gesucht werden. 

2. Samopomoc (Selbsthilfe)

 • Na następujących stronach internetowych możecie Państwo znaleźć informacje o grupach samopomocy (Auf den folgenden Internet-Seiten finden Sie Informationen zu Selbsthilfe-Gruppen):
  - Anonomowi Alkoholicy (AA): Oto link polskojezyczny
  - Kreuzbund: Oto link polskojezyczny
      - Informacje: Udostępniamy wersję polską
        Kreuzbund-Information
      -
  Bliscy osób uzaleznionych: Udostępniamy wersję polską
        Angehörige von Suchtkranken

      - Zrób cos: Udostępniamy wersję polską
        Süchtig...? Tu was
        
 • Tak samo jak dla propozycji porad i ofert leczenia istnieją w niektórych krajach związkowych także listy z propozycjami samopomocy w językach obcych, lub też możecie Państwo poprzez podobne bazy danych a także poprzez selekcję wyszukiwania znaleźć propozycję porad i oferty leczenia. Do tego celu należy wybrać hasło: "Samopomoc" oraz odpowiedni język, migranci/migrantki albo obcokrajowcy.
  Berlin
  Hamburg
  Hessen
  Nordrhein-Westfalen
  Rheinland-Pfalz
  Saarland
  Sachsen-Anhalt
  Wie bei den Beratungs- und Behandlungsangeboten stehen für einzelne Bundesländer auch Listen mit Selbsthilfe-Angeboten in Fremdsprachen zur Verfügung oder sie können über dieselbe/eine ähnliche Datenbank wie auch Beratungs- und Behandlungsangebote über die Eingabe oder Auswahl von Suchbegriffen gesucht werden. Dazu ist "Selbsthilfe" und die jeweilige Sprache, "Migrantinnen/Migranten" oder "Ausländer" auszuwählen.